Program stypendialny GFPS dla Ukraińców do Polski

Logo GFPS-Polska Niniejszy formularz służy żłożeniu wniosku o stypendium GFPS do Polski na semestr letni 2018/2019, tj. od marca do lipca 2019. Formularz ten pozostanie aktywny do 31.10.2018. Z wnioskiem złożonym za pośrednictwem niniejszego formularz skojarzone zostanie indywidualne konto, którego identyfikatorem będzie adres e-mail kandydata oraz wybrane przez niego hasło. Po złożeniu wniosku będzie można go modyfikować aż do ostatniego dnia aplikacji, tj. do 31 października br.

Więcej informacji o stypendium GFPS można znaleźć na stronie informacyjnej o stypendium GFPS oraz w jego regulaminie.

Stowarzyszenie GFPS-Polska oświadcza, że dane wprowadzone przez kandydata o stypendium zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stypendium. Dokładne informacje o sposobie przechowywania i przetwarzania danych w niniejszym formularzu dostępne są w
Polityce Prywatności GFPS-Polska.

Kandydat jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania informacji dotyczących wniosku wizowego i złożenia go w przypadku otrzymania stypendium. Więcej informacji znajduje się na
stronie Ambasady Polski w Kijowie.

Pytania związane ze stypendium prosimy wysyłać na adres: stypendia-ua@gfps.pl
W kwestiach technicznych prosimy zwrócić się na adres: formularze@gfps.pl

Wniosek o stypendium

Dane kandydata

Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Adres stałego zameldowania *
Adres korespondencyjny *
Numer telefonu *
Obywatelstwo *
Temat projektu naukowego *
Temat projektu wykonywanego w ramach stypendium GFPS. Projekt ten może przyjąć formę badania, eksperymentu, warsztatu, referatu itp.
E-mail *
Twój e-mail będzie identyfikatorem w niniejszym formularzu online.

Stypendia

Czy kandydat ubiegał się w przeszłości o stypendium GFPS?
Jeśli tak, proszę podać w którym roku i o jakie stypendium.
Czy kandydat otrzymał/ubiega się o inne stypendia w Rzeczypospolitej Polskiej w semestrze letnim?
Jeśli tak, proszę podać jakie.

Uczelnia macierzysta kandydata

Uczelnia macierzysta *
Wydział *
Kierunek studiów *
Stopień studiów *
Semestr studiów *
Średnia z dotychczasowego przebiegu studiów *
Status kandydata niebędącego studentem
Prosimy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy kandydat nie jest studentem studiów I lub II stopnia.

Preferencje uczelni goszczącej - uczelnia, wydział

1. *
2. *
3. *

Własna ocena znajomości języka polskiego

Czytanie *
Mówienie *
Pisanie *
Rozumienie ze słuchu *

Przebieg nauki

Szkoła średnia *
Okres przejściowy
Jeszcze maksymalnie znaków.
Jeśli był przed rozpoczęciem studiów - praca, wolontariat itp.
Aktywność poza studiami *
Jeszcze maksymalnie znaków.
Koła zainteresowań, kursy i inne
Studia
Jeszcze maksymalnie znaków.
Poprzednie studia, studia równoległe, studia niedokończone itp.
Osiągnięcia w trakcie nauki
Jeszcze maksymalnie znaków.
Nagrody, wyróżnienia, udziały w konkursach itp.
Dotychczasowe pobyty naukowe za granicą
Jeszcze maksymalnie znaków.
Pobyty naukowe za granicą lub o zbliżonym charakterze. Proszę podać okres pobytu, jego miejsce oraz cel.
Zainteresowania *
Jeszcze maksymalnie znaków.
Zainteresowania i ich realizacja, zdobyte doświadczenia i umiejętności.

Załączniki

List motywacyjny
Uzasadnienie ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendialnym w języku: 1. polskim oraz 2. ukraińskim albo rosyjskim. Obie wersje językowe prosimy połączyć w jeden plik PDF. Poszczególne wersje językowe nie mogą przekroczyć objętości dwóch stron A4 znormalizowanego maszynopisu. Maksymalny rozmiar pliku: 2MB.
Projekt stypendialny
Opis projektu wykonywanego w ramach stypendium GFPS w języku: 1. polskim oraz 2. ukraińskim lub rosyjskim w formie tabeli, wykresu, itp. Powinien zawierać istotę projektu, jego charakter i harmonogram. Obie wersje językowe prosimy połączyć w jeden plik PDF. Poszczególne wersje językowe nie mogą przekroczyć objętości dwóch stron A4 znormalizowanego maszynopisu. Maksymalny rozmiar pliku: 2MB.
Średnia ocen - zaświadczenie
Skan zaświadczenia z uczelni o uzyskanej podczas wszystkich lat studiów średniej ocen lub kopia dyplomu ukończenia studiów. Maksymalny rozmiar pliku: 2MB.
Znajomość języka polskiego - zaświadczenie
Skan zaświadczenia, potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. Maksymalny rozmiar pliku: 2MB.