Stypendia dla Ukraińców w Polsce

Jesteś studentem/ką jednej z ukraińskich szkół wyższych, zależy Ci na budowie społeczeństwa obywatelskiego i chciałbyś/-łabyś studiować w Polsce? Jeśli tak, to ubiegaj się o semestralne stypendium GFPS-Polska!

GFPS-Polska zaprasza studentów i doktorantów z Ukrainy do składania wniosków o stypendium w Polsce w semestrze letnim 2022 (w terminie od lutego do czerwca 2022). 

Termin zgłoszeń upływa: 15.11.2021!

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wysokości 1600 zł.
 • możliwość spędzenia jednego semestru w wybranej przez siebie szkole wyższej w Polsce
 • opiekę i wsparcie podczas pobytu w Polsce ze strony Grup Lokalnych GFPS-Polska oraz pomoc w uzyskaniu immatrykulacji na studiach
 • bezpłatny udział w dwóch seminariach naukowo-kulturalnych, które odbywają się na początku i na końcu każdego semestru nauki

 Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium GFPS-Polska mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają ukraińskie obywatelstwo i mieszkają na terenie Ukrainy
 • nie ukończyły 26 roku życia (studenci) lub 30 roku życia (doktoranci) zarówno podczas procesu rekrutacyjnego, jak i w trakcie trwania stypendium
 • studiują w ramach studiów dziennych (stacjonarnych) lub doktoranckich
 • spełniły wymogi postawione przez polską ambasadę w Kijowie (patrz poniżej)
 • przedstawią zaświadczenie lub kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • są zainteresowane działalnością na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz którym bliskie są idee europejskie.

Oczekiwania wobec kandydatów

Stypendium skierowane jest do osób, które mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami naukowymi, posiadają szczególne zainteresowania oraz przedstawią podczas rekrutacji obiecujący plan projektu naukowego, który będą realizować podczas pobytu w Polsce. Oczekujemy od osób ubiegających się o stypendium znajomości języka polskiego zarówno w mowie, jak i na piśmie. Poszukujemy szczególnie osób, które będą chciały uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze społecznym (np. działanie na rzecz organizacji pozarządowych lub udział w inicjatywach obywatelskich), jak i będą mogły wykazać się działalnością w szczególnych wydarzeniach akademickich (udział w konferencjach naukowych, aktywność w uczelnianych kołach naukowych).

Miejsca studiów w Polsce

 Przy składaniu wniosków wszystkie osoby ubiegające się o stypendium GFPS-Polska będą proszone o wybranie trzech uniwersytetów, na których chciałyby studiować. Jeśli będzie to możliwe, postaramy się uwzględnić preferencje stypendystów – jednak nie zawsze życzenia będą mogły być spełnione. Wszystko zależy od naszej aktualnej współpracy z poszczególnymi szkołami wyższymi na terenie Polski, jak i działalnością Grup Lokalnych na terenie danego uniwersytetu. Stypendysta GFPS-Polska studiuje na wybranym uniwersytecie jako wolny słuchacz  (ang. free mover).

Proces rekrutacji

 • Rekrutacja przeprowadzana jest jesienią na pobyt w semestrze letnim.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 15. listopada (decyduje termin wpływu zgłoszenia elektronicznego) drogą mailową (wykaz potrzebnych załączników wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się poniżej).

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

 • Formalna i merytoryczna ocena wniosków
 • Rozmowa rekrutacyjna (w połowie listopada, w języku polskim) z kandydatami za pośrednictwem Skype, których wnioski uzyskały w pierwszym etapie najwyższą ocenę.

W skład kompletu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o stypendium GFPS drogą mailową wchodzą:

 • Skan wydrukowanego i podpisanego wniosku stypendialnego
 • Aktualne CV
 • List motywacyjny w języku: 1. polskim oraz 2. ukraińskim albo rosyjskim z uzasadnieniem ubiegania się o stypendium. Obie wersje językowe nie mogą przekroczyć dwóch stron A4 znormalizowanego maszynopisu.
 • Opis projektu naukowego – plan pobytu w Polsce w języku: 1. polskim oraz 2. ukraińskim albo rosyjskim. Obie wersje językowe nie mogą przekroczyć dwóch stron A4 znormalizowanego maszynopisu.
  Plan pobytu to konkretny pomysł na pobyt (projekt badawczy, badanie, eksperyment, warsztaty, referat itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Polsce). W opisie projektu powinny się znaleźć m.in. tytuł projektu, cel projektu, opis projektu z uwzględnieniem przebiegu i sposobu realizacji, znaczenie projektu.
 • Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat (konieczna pieczątka uczelni i podpis wystawiającego). Prosimy nie przesyłać wykazu realizowanych przedmiotów, wystarczy zaświadczenie z dziekanatu z wyliczoną średnią łącznie z wszystkich lat studiów. W przypadku doktorantów prosimy o kopię dyplomu ukończenia studiów.
 • Kopię lub ksero świadectwa dotychczasowej nauki języka polskiego zaświadczającego o poziomie

Kandydaci powinni najpóźniej do czasu rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzić, czy wybrane uczelnie oferują dany kierunek studiów, lub/i czy można na nich przeprowadzić planowany projekt badawczy. Uczelnia musi oferować miejsca dla studentów z zagranicy. Najczęściej studenci goszczący są określani jako „visiting student” lub „free mover”.

Kandydat jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania informacji dotyczących wniosku wizowego i złożenia go w przypadku otrzymania stypendium. Więcej informacji znajduje się na stronie Ambasady Polski w Kijowie.

Wnioski stypendialne oraz pytania przyjmowane są pod adresem: