Deklaracja członkowska GFPS-Polska


Logo GFPS-Polska

Członkiem zwyczajnym GFPS może zostać każda osoba fizyczna akceptująca cele i statut Stowarzyszenia oraz pragnąca wnieść swój wkład w urzeczywistnienie tych celów. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przystępuje się na podstawie złożonej e-deklaracji członkowskiej i opłaconej składki.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składki, która wynosi: Prosimy o opłacanie składek członkowskich na konto stowarzyszenia GFPS-Polska. W nagłówku przelewu prosimy podać imię, nazwisko i dopisek "Opłata członkowska za:" wraz z rokiem, za który opłacona jest składka. Dane do przelewu:

Odbiorca: GFPS-Polska, Ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
Dane Banku: Pekao SA IBAN: PL63 1240 1066 1111 0000 0006 6136 Kod SWIFT banku: PKOPPLPWXXX


Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Adres e-mail *
Adres korespondencyjny *
Telefon *
Uczelnia
Kierunek
W jaki sposób zamierzasz aktywnie włączyć się w życie Stowarzyszenia? *
Np.: aktywność w Grupie Lokalnej, aktywność w Grupie Roboczej (PR, Nauka, Wschód, Alumni, Newsletter), opieka nad stypendystą z Niemiec, Białorusi lub Ukrainy, inne (jakie?).
Oświadczenie *
Oświadczam, że chcę zostać jego Członkiem. Znane mi są cele i zasady działania GFPS-Polska i jako Członek Zwyczajny będę ich przestrzegać.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez GFPS-Polska *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stowarzyszenie GFPS-Polska w celu zostania Członkiem Zwyczajnym GFPS-Polska. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku z Twoim członkostwem w GFPS-Polska. Administratorem tych danych będzie GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej z siedzibą przy ul. Staniewickiej 10, 03-310, Warszawa. W każdej chwili będziesz mógł/mogła zmienić/usunąć swoje dane, pisząc stosowne żądanie na adres info@gfps.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS-Polska znajduje się na stronie: www.gfps.pl/polityka-prywatnosci.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez GFPS e. V. (opcjonalna)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GFPS e. V. w celu ewidencji członków rodziny stowarzyszeń GFPS na terenie Polski i Niemiec. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 883 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym jako Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych lub RODO) wyłącznie w związku z Twoim członkostwem w GFPS-Polska. Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie danych będzie GFPS e. V., Postfach 64 42, 79040 Freiburg, Niemcy. W każdej chwili będziesz mógł/mogła zmienić/usunąć swoje dane, pisząc stosowne żądanie na adres vorstand@gfps.org. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez GFPS e. V. znajduje się na stronie: https://www.gfps.org/zuallererst/impressum.