Członkostwo w GFPS-Polska

DOŁĄCZ DO NAS!

Wypełnij elektroniczną deklarację członkowską aby dołączyć jako członek zwyczajny. Członkowie zwyczajni mają pierwszeństwo przy zgłoszeniach na projekty GFPS, koszty udziału są dla nich niższe, a ponadto otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości 50%, jeśli projekt odbywa się poza Polską.  Poza tym członkowie zwyczajni otrzymują wszystkie informacje dotyczące działalności bieżącej Stowarzyszenia i mają pełnoprawny głos przy rozwoju Stowarzyszenia.

Wypełnij e-deklarację członkowską: link do formularza zgłoszeniowego

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Członkiem zwyczajnym GFPS może zostać każda osoba fizyczna akceptująca cele i statut Stowarzyszenia oraz pragnąca wnieść swój wkład w urzeczywistnienie tych celów. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przystępuje się na podstawie złożonej e-deklaracji członkowskiej i opłaconej składki.

gfps

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składki, która wynosi:

  •  studenci – 80 PLN
  •  absolwenci – 150 PLN

Zalecane jest opłacanie składki do dnia 31 stycznia każdego roku. Przy opłaceniu składki członkowskiej w terminie późniejszym, jest ona ważna rok (licząc od daty jej wpłaty na konto GFPS).

Prosimy o opłacanie składek członkowskich na konto stowarzyszenia GFPS-Polska. W nagłówku przelewu prosimy podać imię, nazwisko i dopisek „Opłata członkowska za:” wraz z terminem, za który opłacona jest składka. Dane do przelewu:

Odbiorca: GFPS-Polska, Ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
Dane Banku: Pekao SA
IBAN: PL63 1240 1066 1111 0000 0006 6136
Kod SWIFT banku: PKOPPLPWXXX

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Zgodnie z § 8 ust. 2 statutu GFPS-Polska członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, jego finansowym wspieraniem i propagowaniem jego celów. Jest to forma szczególnie atrakcyjna dla naszych Alumnów, którzy pragną zachować łączność z GFPS i wspomagać jego działalność, a którzy w skutek ograniczeń różnej natury nie są w stanie zaangażować się osobiście.

Częstotliwość, wysokość i forma wsparcia zależna jest wyłącznie od woli członka wspierającego. Możliwa jest np. okresowa roczna wpłata stanowiąca odpowiednik składki członkowskiej wpłacanej przez członków zwyczajnych. Sugerowana przez nas minimalna wysokość to 100 zł rocznie (czyli jedynie 40 zł więcej niż składka uiszczana przez członków absolwentów), aczkolwiek możliwe jest również wpłacanie kwot wyższych.

Kolejną możliwością jest przekazanie darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia. GFPS-Polska nie jest Organizacją Pożytku Publicznego i nie można przekazać nam 1% podatku. Można natomiast wykorzystać przepisy ustaw podatkowych o darowiznach (np. art. 26 ust. 1 pkt 9).

Darczyńca, aby pomniejszyć swój dochód (do 6%), musi jedynie przekazać kwotę pieniężną na konto bankowe GFPS-Polska. Bankowe potwierdzenie przelewu to jedyny dokument potrzebny do sporządzenia zeznania z odliczeniem darowizny.

Elementy bankowego potwierdzenia przelewu: imię, nazwisko, adres darczyńcy, nazwa, adres i nr konta GFPS-Polska, kwota i cel darowizny. Cele, w przypadku GFPS-Polska, pochodzą z ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. art. 4 ust. 1, punkty:
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Oczywiście świadczenia ze strony członków wspierających mogą przyjąć również inną, niepieniężną formę. Jakkolwiek miałaby ona wyglądać, za każdy rodzaj pomocy będziemy bardzo wdzięczni.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla GFPS-Polska, mianowana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. W swych działaniach członkowie honorowi winni promować aktywność Stowarzyszenia oraz przyświecające mu cele.