Stypendia dla Polaków w Niemczech

GFPS-Polska zaprasza studentów i doktorantów wszystkich kierunków do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letni 2024.

Termin zgłoszeń upływa 10.10.2023

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

  • Miesięczne stypendium w wys. 650 euro. 
  • Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
  • Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).

Kto może ubiegać się o stypendium GFPS?

O stypendium mogą ubiegać się osoby ze statusem studenta lub doktoranty na polskiej uczelni wyższej. Stypendium GFPS może być komplementarne do innego stypendium, tak długo jeśli zgodne jest to z regulaminem fundatora. 

Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami, zaangażowaniem społecznym oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami oraz zainteresowanie tematyką Europy Środkowej i Wschodniej. 

Oczekiwania wobec kandydatów

Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1), a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickie podczas studiów w Niemczech.  

Kandydaci powinni udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.  

Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Miejsce studiów w Niemczech

Składając wniosek o stypendium kandydatom zaleca się wskazanie trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby studiować. W miarę możliwości preferencje stypendystów, co do miejsca studiów, są brane pod uwagę według kolejności we wniosku, jednakże nie zawsze udaje się dostać do uczelni z pierwszego miejsca. Docelowe miejsce pobytu jest również związane z działalnością naszych grup lokalnych, które załatwiają wszelkie formalności na uczelni, a później zapewniają opiekę i pomoc. Stypendysta GFPS z reguły staje się studentem danego uniwersytetu goszczącego jako wolny słuchacz (ang. _free mover_). Możliwość zapewnienia miejsca na wybranym przez kandydata uniwersytecie jest z reguły determinowana tym, czy wybrany uniwersytet prowadzi program podobny do _free mover._

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt nad Menem, Frankfurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.

W związku z przedłużeniem terminu zgłoszeń do 30.06.2023 w semestrze zimowym 2023/24 immatrykulacja będzie możliwa tylko na niektórych z uczelni wyższych. Aby upewnić się, że kandydat będzie mógł rozpocząć studia na innej uczelni, prosimy o kontakt mailowy () przed złożeniem wniosku. Dotyczy to tylko osób, które nie są zapisani na uczelni niemieckiej przez program Erasmus.

Terminy

Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i jesienią (na semestr letni).

Termin zgłoszeń na rekrutację na semestr letni 2024 upływa 10.10.2023.

Projekt naukowy 

Podczas pobytu w Niemczech stypendyści zobowiązani są do wykonania projektu naukowego. Projekt dotyczyć może kierunku studiów kandydata lub innego zagadnienia, które jest dla niego interesujące. Stypendysta zobowiązany jest do napsiania krótkiej pracy pisemnej, a następnie zaprezentowania jej podczas „FORUM”, seminarium zamykającego semestr. Stypendyści podczas pobytu w Niemczech otrzymują od GFPS zarówno wsparcie językowe, jak i merytoryczne potrzebne do przygotowania swojego projektu.

Kwalifikacja na stypendia

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów. W pierwszym Komisja Stypendialna GFPS dokonuje oceny nadesłanych wniosków wyłaniając osoby zakwalifikowane do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja Stypendialna ocenia wniosek aplikacyjny na podstawie następujących kryteriów:

  • Projekt naukowy, który ma być realizowany podczas stypendium – 20% oceny,
  • List motywacyjny – 20% oceny,
  • Zaangażowanie społeczne – 15% oceny,
  • Średnia ocen ze studiów – 15% oceny,
  • Opinie pracowników naukowych – 15% oceny,
  • Znajomość języka niemieckiego – 15% oceny.

Drugi etap rekrutacji ma pomóc Komisji Stypendialnej zweryfikować znajomość języka niemieckiego i motywy kandydata, którymi się kieruje starając się o stypendium zagraniczne, ale również lepiej poznać kandydata oraz jego plany naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendium znajdują się w regulaminie stypendiówW razie niejasności możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem .

Zgłoszenie

Zgodnie z Regulaminem Stypendium GFPS w skład kompletu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o stypendium GFPS wchodzą:

• Wypełniony formularz wniosku o stypendium
• List motywacyjny – maksymalnie dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań
• Opis projektu – maksymalnie dwustronnicowy plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim z tabelarycznym podziałem na konkretne miesiące pobytu stypendialnego
Plan pobytu to konkretny pomysł na pobyt (projekt badawczy, badanie, eksperyment, warsztaty, referat itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech). W opisie projektu powinno się znaleźć m.in. tytuł projektu, cel projektu, opis projektu z uwzględnieniem przebiegu i sposobu realizacji, znaczenie projektu. Plan pobytu może zawierać także formę graficzną (np. tabela z podziałem na 5 miesięcy).
• Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat (konieczna pieczątka uczelni i podpis wystawiającego). Prosimy nie przesyłać wykazu realizowanych przedmiotów, wystarczy zaświadczenie z dziekanatu z wyliczoną średnią łącznie z wszystkich lat studiów. W przypadku doktorantów prosimy o kopię dyplomu ukończenia studiów (tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki).
• Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta lub statusu doktoranta lub zatrudnieniu na stanowisku asystenta
• Kopię lub ksero ostatniego świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego (np. kopia świadectwa maturalnego, zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach itp.). Tych dokumentów nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki)
• Opcjonalnie: opinia pracownika naukowego

Wymagania techniczne przesłanych dokumentów

• Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: ; w formacie PDF, spakowane w ZIP lub RAR.
• Wszystkie dokumenty należy zapisać w JEDNYM pliku PDF w następującej kolejności: formularz, list motywacyjny (wersja polska i wersja niemiecka), projekt naukowy – plan pobytu (wersja polska i wersja niemiecka), zaświadczenie o średniej ocen, świadectwa nauki języka niemieckiego, opinie pracowników.
• Plik PDF powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem kandydatki/ kandydata.
• Wniosek należy wypełnić na komputerze (czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 11).
• Skany dokumentów muszą być czytelne.
• Długość listu motywacyjnego oraz planu pobytu nie może przekraczać dwóch stron.
• Teksty powinny być wyjustowane.


Pomocne pytania i odpowiedzi:

Czy jeżeli byłam/byłem na Erasmusie mogę ubiegać się o to stypendium?

Tak, z perspektywy GFPS stypendia mogą pokrywać się w czasie. Po stronie kandydata leży sprawdzenie, czy zgodne jest to z umową stypendialną podpisaną w ramach programu Erasmus. 

Czy temat, który chcę zrealizować musi odnosić się do kierunku studiów, czy może być związany z moimi zainteresowaniami?

Temat może być dowolny, liczy się pomysł i motywy realizacji. Stypendium ma pomóc w rozwijaniu zainteresowań, hobby i zdobywaniu, być może pierwszych, doświadczeń w przeprowadzeniu projektu.

Na co zwracać uwagę podczas aplikowania?

Komisja Stypendialna rozważa tylko kompletne nadesłane wnioski, a więc ważny jest komplet dokumentów.

Oczekiwania Komisji Stypendialnej?

Starannie przygotowany wniosek. List motywacyjny powinien zawierać konkretne informacje, należy unikać rozwlekłości. Pod uwagę brane są motywy ubiegania, krótkie przedstawienie Kandydata (dotychczasowe osiągnięcia, zainteresowania itp.), zachowanie formy listu motywacyjnego. Projekt (plan pobytu) powinien zawierać m.in. tytuł projektu, krótkie wprowadzenie do tematu, cel projektu, opis projektu, znaczenie projektu.

Jak wygląda drugi etap rekrutacji?

Drugi etap to rozmowy z Kandydatami wyłonionymi z I. etapu. Miejsce spotkania: Warszawa. Pytania zadawane są w języku niemieckim, dotyczą m.in. projektu, motywów, a także samego Kandydata. Rozmowy przeprowadzane są w miłej atmosferze.

W jakim języku studiują stypendyści GFPS?

W języku niemieckim.

Jak może brzmieć temat mojej pracy semestralnej (projektu)?

Poniżej prezentujemy tematy prac naszych Stypendystek i Stypendystów poprzednich edycji: 

Użycie języka neutralnego płciowo w ramach zajęć z języka niemieckiego jako obcego, Tomasz Klapczarek,  2019

PEF - EKO w świecie tworzyw sztucznych,  Karolina Kostrzewska,  2019

Kształtowanie przestrzeni publicznych w Niemczech w odniesieniu do doświadczenia użytkownika na podstawie przykładów z Drezna, Helena Szewiola, 2017

Rozliczenie korupcji politycznej w NRD w 1989/1990. Studium historyczno-socjologiczne,  Jakub Szumski, 2017